Datând un mincinos manipulativ

Susținătorii teoriei conspirației acuză guverne, marile companii și mediile de informare în masă de a fi implicate în procesul de creare a unui consens inter național și, în mod paradoxal, a unei culturi a fricii, întrucât, prin potențialul de control social sporit, s-ar induce o teamă a populației față de această putere ocultă. Persoana condamnată pentru o anumită perioadă la pedeapsa închisorii mai mare de doi ani va fi liberată condiţionat atunci când a executat două treimi din pedeapsă. Secţiunea 14k 1. Termenul de supraveghere începe să curgă de la data liberării condiţionate. Judecătoria poate revoca ordinul de suspendare a liberării condiţionate, din oficiu sau la cererea condamnatului ori a parchetului. Dacă cererea parchetului menţionată în secţiunea 15i 2 este admisă, instanţa va dispune ca o parte din pedeapsa privativă de libertate, care nu a fost executată ca urmare a aplicării Regulamentului de liberare condiţionată, să fie pe deplin sau parţial executată.

Secţiunile şi a din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis. Secţiunea 15a 1. Liberarea condiţionată va fi supusă obligaţiei generale ca: a. În plus, pot fi stabilite obligaţii speciale privind conduita persoanei condamnate pentru liberarea condiţionată.

Obligaţiile speciale pot include: 1°. Parchetul va decide dacă trebuie stabilite obligaţii speciale. Directorul instituţiei penitenciare va consilia asupra obligaţiilor speciale care urmează să fie stabilite. Serviciul de probaţiune poate oferi sfaturi cu privire la obligaţiile speciale care trebuie stabilite. Parchetul poate suplimenta, modifica sau revoca obligaţiile speciale.

Aceste modificări vor fi comunicate de îndată în scris condamnatului. Alte reguli referitoare la procedura de luare a deciziilor, la care se face referire în subsecţiunile 5 şi 7pot fi stabilite de către sau în temeiul Decretului guvernamental.

Understanding Manipulation Tactics Part One

Secţiunea 15b 1. Parchetul poate numi un serviciu de probaţiune desemnat prin decret guvernamental pentru a supraveghea respectarea condiţiilor şi pentru a asista şi sprijini condamnatul în îndeplinirea obligaţiilor. În cadrul supravegherii respectării condiţiilor, serviciul de probaţiune trebuie să stabilească identitatea condamnatului în modul prevăzut la Secţiunea 27a subsecţiunea.

În caz de nerespectare a unei condiţii, serviciul de probaţiune va notifica de îndată parchetul. Secţiunea 15c 1. Termenul de supraveghere începe să curgă de la data liberării condiţionate.

Termenul de supraveghere a obligaţiei generale va fi egal cu perioada pentru care se acordă liberarea condiţionată, însă va fi de cel puţin un an. Termenul de supraveghere a unei obligaţii speciale se stabileşte de către parchet, însă va fi cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă liberarea condiţionată.

Termenul de supraveghere nu curge pe parcursul perioadei în care condamnatul este privat de libertate prin lege. Secţiunea 15d 1. Liberarea condiţionată poate fi amânată sau respinsă în cazurile în care: a. Condamnatul a fost admis din cauza bolii psihice sau a unui defect într-o instituţie pentru tratamentul persoanelor deţinute în baza unui ordin de încredinţare şi tratamentul trebuie continuat; b.

Liberarea condiţionată poate fi, de asemenea, amânată sau respinsă dacă faptele sau circumstanţele menţionate la subsecţiunea 1 lit. Dacă Ministrul de Justiţie consideră că există o cauză de amânare sau de respingere a liberării condiţionate pentru o anumită perioadă pentru oricare dintre motivele menţionate la subsecţiunea 1acesta solicită parchetului să depună o cerere prin care să ceară o astfel de amânare sau respingere.

Datând un mincinos manipulativ cazul în care parchetul este de părere că există o cauză de amânare sau de respingere a liberării condiţionate pentru o perioadă determinată pentru oricare dintre motivele prevăzute la subsecţiunea 1acesta va formula de îndată o cerere scrisă prin care solicită o astfel de amânare sau de respingere la judecătorie, aceasta fiind instanţa de fond care a judecat infracţiunea pentru care a fost pronunţată sentinţa care se execută.

În cazurile la care se face referire în secţiunea 15 5judecătoria, fiind instanţa de fond care a judecat infracţiunea pentru care a fost aplicată cea mai lungă pedeapsă privativă de libertate necondiţionată, este competentă să soluţioneze cererea.

datând un mincinos manipulativ

În cazul unor pedepse cu aceeaşi durată, judecătoriile sunt competente. În cazul executării unei hotărâri judecătoreşti străine, judecătoria care a aprobat executarea, potrivit Secţiunii 31 subsecţiunea 1 din Legea privind transferul executării hotărârilor penale [Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen] sau judecătoria din districtul în care a fost dispusă executarea potrivit Secţiunea 43 subsecţiunea 5 din prezentul act, este competentă să soluţioneze cererea.

Cererea menţionată la subsecţiunea 4 trebuie să fie primită la Registratura judecătoriei nu mai târziu de 30 de zile înainte de data liberării condiţionate. Cererea depusă de către parchet la o dată ulterioară este admisibilă dacă parchetul arată că o circumstanţă dintre cele menţionate la subsecţiunea 1 s-a produs numai după acest termen. Liberarea condiţionată poate fi amânată pentru o anumită perioadă sau, după ce a fost amânată, poate fi refuzată. Secţiunea 15e 1. Parchetul va anexa la cererea de înscriere documentele de însoţire relevante menţionate la secţiunea 15d subsecţiunea 4 şi le va transmite judecătoriei.

Preşedintele judecătoriei va stabili de îndată o dată pentru judecarea cauzei, cu excepţia cazului în care decide că cererea parchetului este inadmisibilă. Până la pronunţarea unei hotărâri de către judecătorie, condamnatul nu va fi liberat condiţionat.

  • Codex Penal - Codul penal al Regatului Ţărilor de Jos (Olanda)
  • Noua Ordine Mondială - Wikipedia
  • În cazul infracţiunilor grave pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate ori amenda sau în cazul infracţiunilor minore pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate, poate fi aplicată în locul acestor pedepse pedeapsa muncii în folosul comunităţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În cazul în care condamnatul nu pare să aibă un avocat, preşedintele, la cererea condamnatului, va solicita Consiliului de asistenţă juridică [Raad voor Rechtsbijstand], să dispună repartizarea unui avocat. Condamnatul şi apărătorul său pot examina documentele înainte de începerea şedinţei de judecată. Secţiunea 34 din Codul de Procedura penală se aplică mutatis mutandis. Atât parchetul cât şi condamnatul pot propune martori şi martori experţi convocaţi sau chemaţi în scris să se prezinte la şedinţa de judecată.

Cauza poate fi judecată şi se poate pronunţa o soluţie de un complet format dintr-un judecător al judecătoriei. Cauza va fi soluţionată în şedinţă publică. Persoanei condamnate i se va da posibilitatea de a se prezenta la şedinţa de judecată a cauzei datând un mincinos manipulativ şi de a beneficia de reprezentarea legală a unui avocat. Parchetul va fi prezent în cadrul şedinţei şi va pune concluzii privind modul de soluţionare a cauzei.

Parchetul poate modifica cererea depusă în cursul şedinţei. Secţiunile subsecţiunea 2 şi 3 şi secţiunile inclusiv, Secţiunea subsecţiunea 2Secţiunea, subsecţiunea 1, subsecţiunea 2 şi 3până la, 1 şi 2, până la inclusiv, alineatele 1 şi 3 şi Secţiunea din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis.

Secţiunile la care se face referire în subsecţiunea. Secţiunea 15f 1. Dacă judecătoria admite cererea parchetului menţionată la secţiunea 15d subsecţiunea 4aceasta va dispune liberarea condamnatului la data indicată în cerere. Dacă judecătoria respinge cererea, în tot sau în parte, aceasta va stabili data la care condamnatul este liberat condiţionat. Judecătoria poate formula recomandări cu privire la obligaţiile speciale care trebuie să însoţească liberarea condiţionată în hotărârea sa privind cererea.

Hotărârea judecătoriei privind cererea va fi motivată şi se va pronunţa în şedinţă publică. Parchetul va comunica de îndată condamnatului hotărârea instanţei. Hotărârea instanţei nu este supusă căilor de atac. Secţiunea 15g Liberarea condiţionată poate fi revocată total sau parţial dacă persoana condamnată nu respectă o obligaţie privind liberarea condiţionată. În cazul în care liberarea condiţionată este parţial revocată, condamnatul va fi liberat din nou în mod condiţionat, după ce a executat partea din pedeapsă care urmează a fi executată.

Secţiunea 15h 1. Dacă există indicii temeinice că prin comportamentul condamnatului liberat condiţionat va rezulta revocarea liberării condiţionate, parchetul poate dispune arestarea acestuia. În cazul în care parchetul consideră în continuare că arestarea este necesară, acesta va înainta de îndată judecătorului de instrucţie datând un mincinos manipulativ cerere pentru a dispune suspendarea liberării condiţionate şi o cerere instanţei potrivit Secţiunii 15i alineatul 2.

Judecătorul de instrucţie va lua o decizie în termen de trei ori douăzeci şi patru de ore după arestare. Până la pronunţarea hotărârii judecătorului de instrucţie condamnatul nu poate fi liberat. În cazul în care judecătorul de instrucţie admite cererea parchetului, acesta dispune suspendarea liberării condiţionate.

Dacă respinge cererea, va dispune reluarea liberării condiţionate a condamnatului.

datând un mincinos manipulativ

Parchetul va comunica fără întârziere condamnatului hotărârea judecătorului de instrucţie. Termenul suspendării se împlineşte prin aplicarea legii începând cu data la care durata privării de libertate este egală cu durata pedepsei pentru care a fost admisă liberarea condiţionată.

Judecătoria poate revoca ordinul de suspendare a liberării condiţionate, din oficiu sau la cererea condamnatului ori a parchetului. Secţiunea 15i 1. Dacă Ministrul nostru de Justiţie consideră că persoana condamnată nu a îndeplinit o obligaţie şi se impune revocarea completă sau parţială a liberării condiţionate, acesta va solicita parchetului să formuleze o astfel de cerere de revocare. În cazul în care parchetul consideră că persoana condamnată nu a respectat o condiţie, acesta va depune de îndată o cerere scrisă de revocare a liberării condiţionate la judecătorie.

Cererea trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Parchetul poate să nu depună cererea doar în cazul în care, în opinia parchetului, este suficientă o modificare a condiţiilor sau un avertisment.

Judecătoria, fiind instanţa de prim grad care a judecat infracţiunea pentru care a fost aplicată pedeapsa în curs de executare, va fi competentă să datând un mincinos manipulativ cererea. Dacă persoana condamnată este urmărită penal pentru o infracţiune săvârşită înainte de împlinirea termenului de supraveghere, iar prin cerere se solicită revocarea liberării condiţionate în legătură cu acea infracţiune, cererea va fi soluţionată de judecătoria competentă să judece infracţiunea. Cererea va fi depusă de către parchetul care efectuează urmărirea penală a infracţiunii şi poate fi admisă în cazul în care făptuitorul este condamnat pentru fapta penală.

În cazul unor pedepse cu aceeaşi durată, judecătoriile au aceeaşi competenţă. În cazul executării unei hotărâri judecătoreşti străine, judecătoria care a aprobat executarea, prevăzută la Secţiunea 31 alineatul 1 din Legea privind transferul executării hotărârilor penale sau judecătoria din districtul în care a fost dispusă executarea potrivit Secţiunea 43 alineatul 5 din prezentul act, este competentă să soluţioneze cererea.

Parchetul va anexa la cerere documentele de însoţire relevante şi le va transmite judecătoriei. În cazul menţionat la subsecţiunea 3al doilea paragraf, instanţa care judecă infracţiunea de săvârşirea căreia condamnatul este acuzat va analiza în acelaşi timp şi cererea.

Parchetul va fi dispune citarea condamnatului pentru şedinţa de judecată şi, dacă sunt aplicabile dispoziţiile secţiunii 15 lit. Cererea se va comunica persoanei condamnate. În cazurile în care instanţa care judecă infracţiunea de săvârşirea căreia este acuzat condamnatul nu soluţionează cererea în acelaşi timp, secţiunea 15e 3 - 7 inclusiv se vor aplica mutatis mutandis. Secţiunea 15j 1.

  • Manipularea Cuvantului | Philippe Breton [Breton, Philippe] | download
  • Lovitură de stat [ modificare modificare sursă ] Teoreticieni americani de dreapta ai conspirației, în special cei apropiați "milițiilor" radicale din Statele Unite, speculează că Noua Ordine Mondială va fi implementată printr-o lovitură de stat dramatică coup d'état de către o echipă secretă, folosind elicoptere negre, în SUA și în alte țări, pentru a aduce un guvern mondial totalitar controlat de Organizația Națiunilor Unite și impus de trupele străine de menținere a păcii ale ONU.

Dacă cererea parchetului menţionată în secţiunea 15i 2 este admisă, instanţa va dispune ca o parte din pedeapsa privativă de libertate, care nu a fost executată ca urmare a aplicării Regulamentului de liberare condiţionată, să fie pe deplin sau parţial executată. În cazurile în care liberarea condiţionată este revocată după suspendarea acesteia, executarea pedepsei se consideră reluată în ziua arestării, potrivit Secţiunii 15h 1. Hotărârea instanţei privind cererea va fi motivată şi se va pronunţa în şedinţă publică.

Hotărârea instanţei cu privire la cererea de revocare a liberării condiţionate, în măsura în care nu face parte din hotărârile privind alte infracţiuni, nu este supusă niciunei căi de atac. Instanţa care judecă o cerere de revocare a liberării condiţionate în apel sau în recurs în casaţie va avea aceeaşi competenţă ca cea conferită judecătoriei potrivit subsecţiunii 1 şi Secţiunii 15h 8.

datând un mincinos manipulativ

Secţiunea 15k În cazurile în care o cerere de revocare a liberării condiţionate este respinsă sau cererea parchetului este declarată inadmisibilă, instanţa care stabileşte chestiunile de fapt şi care a fost ultima care s-a pronunţat asupra cererii poate, la cererea condamnatului, să îi acorde o despăgubire ce urmează a fi plătită de către stat cu titlu de daune pentru privarea de libertate la care a fost supus, aplicată în temeiul secţiunii 15 lit.

Secţiunea 15l 1. Contrar prevederilor secţiunii 15 1 şi 2Ministrul nostru de Justiţie poate prevedea că, pentru o anumită perioadă şi pentru anumite categorii de deţinuţi, liberarea condiţionată poate fi acordată la o dată anterioară din cauza lipsei locurilor în penitenciare pentru executarea pedepselor sau măsurilor privative de libertate. Dacă Ministrul nostru de Justiţie pune în aplicare prevederile subsecţiunii 1această implementare va fi publicată în Monitorul Oficial [Staatscourant]. Comunicarea privind publicarea în Monitorul Oficial va fi transmisă de îndată ambelor camere ale Parlamentului olandez.

REGULAMENT 1 06/04/ - Portal Legislativ

Dacă Ministrul nostru de Justiţiei pune în aplicare prevederile subsecţiunii 1data liberării condiţionate nu poate fi prelungită cu mai mult de trei luni. Perioada menţionată la subsecţiunea 1 nu trebuie să depăşească şase luni. Ministrul de justiţie poate înceta punerea în aplicare a prevederilor subsecţiunii 1 în orice moment. Dacă Ministrul nostru de Justiţie consideră necesară continuarea punerii în aplicare a prevederilor subsecţiunii 1termenul poate fi prelungit cu şase luni.

Alineatul 2 se va aplica mutatis mutandis. Secţiunea 16 Normele de reglementare detaliată a activităţilor serviciilor de probaţiune în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor impuse suspecţilor sau condamnaţilor de către sau în temeiul legii vor fi stabilite de către sau în temeiul Decretului guvernamental.

Secţiunea 17 [Abrogat datând un mincinos manipulativ ] Secţiunea 17a [Abrogat la ] Secţiunea 18 1. Detenţia se stabileşte pe o durată de cel puţin o zi şi de maxim de un an.

Detenţia poate fi stabilită pentru o perioadă maximă de un an şi patru luni, în cazurile în care perioada de un an este depăşită ca urmare a majorării pedepsei rezultate în urma concursului de infracţiuni, a unei infracţiuni grave repetate sau în temeiul prevederilor Secţiunii Detenţia nu poate, în niciun caz, să depăşească un an şi patru luni.

Secţiunea speed ​​dating aachen Secţiunea 13 se va aplica mutatis mutandis persoanei condamnate la pedeapsa detenţiei sau la pedeapsa detenţiei pentru neexecutare. Secţiunea 20 [Abrogat la ] Secţiunea 21 Durata unui termen determinat de închisoare şi de detenţie se stabileşte prin hotărâre în zile, săptămâni, luni şi ani, şi nu în părţi ale acestora.

Secţiunea 22 [Abrogat la ] Secţiunea 22a În situaţii speciale, Ministrul justiţiei poate dispune, în interesul securităţii statului, că pedeapsa privativă de libertate se va executa în afara Regatului, în Europa.

Secţiunea 22b 1. Munca în folosul comunităţii nu se dispune în cazul condamnării pentru: a. De asemenea, munca în folosul comunităţii nu se dispune în cazul condamnării pentru o infracţiune gravă dacă: 1° condamnatul a fost obligat la muncă în folosul comunităţii pentru o infracţiune gravă similară în ultimii cinci ani, anterior săvârşirii infracţiunii şi 2° condamnatul termină munca în folosul comunităţii sau dacă se dispune executarea detenţiei pentru neexecutare în temeiul Secţiunii 22g.

Se poate deroga de la subsecţiunile 1 şi 2 dacă se dispune aplicarea unei pedepse necondiţionate sau a unei măsuri care implică privarea de libertate, alături de munca în folosul comunităţii. Secţiunea 22c 1. Munca în folosul comunităţii constă în muncă neremunerată. Hotărârea sau ordinul trebuie să precizeze numărul de ore de lucru ce trebuie efectuate pentru executarea pedepsei. Hotărârea sau ordinul poate preciza natura muncii ce trebuie efectuată. Munca în folosul comunităţii se poate dispune pentru cel mult două sute patruzeci de ore.

Perioada în care munca în folosul comunităţii trebuie efectuată va fi de un an de la data la care hotărârea a rămas definitivă, ori şase luni ducă ce ordinul a rămas definitiv. Parchetul poate, din oficiu sau la cererea condamnatului, să prelungească aceste perioade, o singură dată, cu aceeaşi perioadă. Acesta va comunica persoanei condamnate prelungirea cât mai curând posibil. Perioada în care munca în folosul comunităţii trebuie efectuată va fi prelungită cu perioada în care datând un mincinos manipulativ este privat de libertate prin lege sau lipseşte nemotivat.

Secţiunea 22d 1. În hotărârea prin care se aplică pedeapsa muncii în folosul comunităţii, instanţa va aplica pedeapsa detenţiei pentru neexecutare în cazul în care condamnatul nu reuşeşte să finalizeze în mod satisfăcător munca în folosul comunităţii. Termenul de detenţie pentru neexecutare va fi stabilit în zile întregi, săptămâni sau luni.

Termenul de detenţie pentru neexecutare va fi de minim o zi şi maxim patru luni.

Meniu de navigare

Un maxim de o zi se va aplica pentru fiecare două ore de muncă în folosul comunităţii. În cazul în care o parte din pedeapsa muncii în folosul comunităţii a fost efectuată, termenul de detenţie pentru neexecutare se va reduce proporţional.

datând un mincinos manipulativ

În cazul în care, ca urmare a acestei reduceri, detenţia pentru neexecutare ar trebui să fie efectuată pentru o parte a zilei, numărul de zile va fi rotunjit până la cel mai apropiat număr întreg de zile. Secţiunea 22e Parchetul poate solicita rapoarte privind progresul muncii prin ordin de muncă în folosul comunităţii de la organele sau persoanele care lucrează în domeniul probaţiunii în baza regulilor stabilite prin decret guvernamental.

Secţiunea 1 din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis.

కీలక పదబంధాలు

Secţiunea 22f 1. Parchetul poate modifica pedeapsa aplicată cu privire la natura muncii ce urmează a fi efectuată, menţionată la secţiunea 22 lit. Această modificare va aproxima, cât mai mult posibil, pedeapsa aplicată. Parchetul va notifica condamnatul în legătură cu această modificare. Parchetul va comunica persoanei condamnate această modificare cât mai curând posibil. Comunicarea va indica numărul de ore de muncă în folosul comunităţii care, în opinia parchetului, a fost executat şi pedeapsa stabilită pentru restul rămas neexecutat.

Condamnatul poate depune o contestaţie împotriva comunicării prevăzute în subsecţiunea 2 instanţei care a pronunţa sentinţa, în termen de paisprezece zile de la primirea acesteia. Instanţa poate modifica hotărârea parchetului. Subsecţiunea 1 se va aplica mutatis mutandis.

Secţiunea 22g 1. În cazul în care persoana condamnată la pedeapsa muncii în folosul comunităţii nu începe efectuarea muncii, nu cooperează pentru stabilirea identităţii sale ori parchetul este de părere că aceasta nu efectuează sau nu a efectuat în mod satisfăcător munca neremunerată, va fi aplicată detenţia pentru neexecutare, doar dacă în cazul unor circumstanţe excepţionale apărute după aplicarea pedepsei de muncă în folosul comunităţii aceasta ar conduce la o gravă nedreptate.

Parchetul va comunica aplicarea detenţiei pentru neexecutare persoanei condamnate. Parchetul va dispune comunicarea măsurii către persoana condamnata cât mai curând posibil. Comunicarea va indica numărul de ore de muncă neremunerată care, în opinia parchetului, a fost executat şi numărul de zile de detenţie pentru neexecutare.

Condamnatul poate depune o contestaţie împotriva măsurii prevăzute în subsecţiunea 2 la instanţa care a pronunţa sentinţa, în termen de paisprezece zile de la primirea comunicării. Dacă instanţa apreciază contestaţia ca fiind întemeiată, aceasta va arăta în hotărâre numărul de ore de muncă rămas de executat şi perioada în care munca în folosul comunităţii trebuie efectuată.

Secţiunea 22h Secţiunea 14 lit. Secţiunea 22i Parchetul poate să dispună potrivit secţiunea 22 lit.

Secţiunea 22j Dacă parchetul constată că cerinţa de prestare a muncii neremunerate a fost satisfăcută pe deplin, acesta va comunica persoanei condamnate acest lucru cât mai curând posibil. Secţiunea 22k Regulile suplimentare privind conţinutul muncii în folosul comunităţii, executarea muncii în folosul comunităţii şi drepturile şi obligaţiile condamnatului la munca în folosul comunităţii vor fi stabilite de către şi potrivit Decretul guvernamental.

În baza planurilor Rex 84 și Operation Garden Plotaceastă lovitură militară ar implica suspendarea constituțiilor, impunerea legii marțiale și numirea comandanților militari la conducerea statelor [22]. După 11 septembrieserviciile secrete americane înregistrează zilnic 1,5 miliarde de convorbiri telefonice.

Ei susțin că guvernele și marile companii comerciale planifică urmărirea fiecărei mișcări a consumatorilor și a cetățenilor cu RFIDceea ce ar reprezenta ultimul pas spre statul totalitar care își supraveghează cetățenii ca în romanul scris de George Orwell.

datând un mincinos manipulativ

De aceea creștinii ar trebui să se împotrivească, întrucât - afirmă scepticii - bazele de date și tehnologiile moderne de comunicații, împreună cu comercializarea echipamentelor sofisticate de captare a datelor și identităților și a sistemelor de autentificare, fac posibil astăzi să se solicite date biometrice asociate sau un semn pentru a putea face achiziții. Ei se tem că aceste posibilități tehnice noi seamănă mult cu numărul fiarei prevestit în Cartea Apocalipsei. Mai pe larg, ei speculează că globaliștii care complotează în numele unei Noi Ordini Mondiale folosesc organizațiile oculte unde există superiori necunoscuți, ierarhii spirituale, demoni, îngeri căzuți sau Lucifer.

Ei cred că, la fel ca ocultiștii naziști, acești conspiratori folosesc puterea științelor oculte numerologiesimboluri Ochiul Providențeiritualuri grade masonicemonumente reperele National Mallclădiri Manitoba Legislative Building [27] și facilități Denver International Airport pentru a avansa complotul lor către dominația lumii. Ceea ce înseamnă că planurile au în vedere între altele oprirea creșterii societăților prin programe medicale vizând sănătatea și planificare familialăcare promovează abstinențacontracepția și avortulsau reducerea în datând un mincinos manipulativ intenționat a celei mai mari părți din populația lumii, prin genociduri provocate de războaie inutile, prin epidemii de virusuri create de ingineria genetică și prin vaccinuri, precum și prin dezastre ecologice cauzate de influențarea condițiilor meteorologice exemplu: HAARP etc.

Codex alimentariuso colecție de standarde recunoscute la nivel internațional, coduri de practică, orientări și alte recomandări referitoare la produsele alimentare, producția de alimente și siguranței alimentare, a devenit, de asemenea, obiectul unor teorii ale conspirației despre controlul populației prin înfometare și boli cauzate de substanțe introduse în alimente.