Spirturile înclinate datând online. COD CONS. NAVE 17/06/ - Portal Legislativ

Iar de iertare, nu poate fi vorba. Instalația de santină care deservește compartimentul pompelor de marfă, va fi comandată din exteriorul compartimentului.

Fiecare produs poate avea una sau mai multe spirturile înclinate datând online periculoase precum: inflamabilitatea, toxicitatea, corozivitatea și reactivitatea și care de asemenea pot prezenta riscuri pentru mediu în caz de deversari accidentale. Deci, Codul nu trebuie să aibă un caracter imuabil, iar Organizația trebuie să reexamineze periodic Codul ținând cont atât de experienta acumulată cat și de progresele care intervin.

pigiame dating site

În scopul asigurării siguranței transportului produselor, problema se va studia în ansamblul sau. Alte aspecte importante ale siguranței transportului produselor, cum ar fi: formarea personalului, exploatarea, controlul traficului și manipularea în port sunt în curs de examinare sau trebuie să fie examinate de către Organizație. În conformitate cu prevederile Codului IGC, navele pentru transportul gazelor pot de asemenea sa transporte în vrac produse chimice lichide menționate în acesta.

Capitolul 1 1.

black speed ​​dating evenimente uk

Organizația trebuie să fie notificată asupra condițiilor în scopul luării în considerare pentru includerea produsului în Cod. Totuși, Administrația nu poate autoriza adoptarea de metode sau proceduri de exploatare ca alternativa la o anumită instalatie, un anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau la un tip al acestora, care sunt prevăzute de Cod, numai dacă aceasta înlocuire este permisă în mod special de Cod.

Totuși, Administrația poate incredinta inspecțiile fie inspectorilor numiți în acest scop, fie organizațiilor recunoscute de ea. Dacă nu sunt luate aceste măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras, iar Administrația informată imediat; și, dacă nava se afla într-un port al unui alt guvern contractant, autoritatea statului portului trebuie, de asemenea, să fie informată imediat.

Aceasta inspecție trebuie să fie astfel încât să se asigure ca structura navei, echipamentul, instalațiile, amenajările și materialele corespund prevederilor aplicabile ale acestui Cod.

Spirturile înclinate datând online cazurile în care se efectuează numai o singura inspecție intermediara în orice perioada de valabilitate a certificatului, aceasta trebuie efectuată cu cel mult 6 luni înainte sau cel mult 6 luni după data care marcheaza jumătatea perioadei de valabilitate a certificatului. Inspecțiile intermediare trebuie să permită asigurarea ca echipamentul de siguranță și alte echipamente, precum și instalațiile de pompare și tubulatura aferentă, corespund prevederilor aplicabile din acest Cod și sunt în buna stare de funcționare.

site-ul australian pentru dating

Aceste inspecții trebuie menționate în Certificatul internațional de conformitate pentru transportul în vrac al aplicații negre de dating pentru android chimice periculoase. Aceasta inspecție trebuie menționată în Certificatul internațional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase.

Aceasta inspecție trebuie să fie astfel încât să se asigure ca reparațiile sau inlocuirile necesare au fost efectiv realizate, ca materialele folosite la aceste reparații sau înlocuiri și calitatea execuției acestora sunt satisfăcătoare, și ca nava poate să iasa în mare fără pericol pentru ea însăși sau persoanele aflate la bord. Dacă nava se afla în portul unui alt guvern contractant, comandantul navei sau armatorul trebuie să informeze imediat autoritatea respectiva a Statului portului, iar inspectorul numit sau organizația recunoscută trebuie să se convingă ca aceasta informare a fost facuta.

Orice certificat astfel eliberat trebuie să conțină o declarație care să stabilească ca el a fost eliberat la cererea guvernului tarii în care nava este înmatriculată.

Un certificat nou trebuie eliberat numai dacă guvernul emitent al noului Certificat este pe deplin satisfăcut ca nava corespunde cerințelor subparagrafelor 1. În cazul în care are loc un transfer între guvernele contractante, dacă cererea este facuta într-un interval de 12 luni de la efectuarea transferului, Guvernul Statului al cărui pavilion nava îl arborase anterior, va transmite, cat mai repede posibil Administrației copii ale certificatelor cu care nava a fost prevăzută înainte de transfer și copii ale rapoartelor inspecțiilor pertinente, dacă acestea din urma sunt disponibile.

Capitolul 2 spirturile înclinate datând online. În plus, pentru a asigura protecția navei și a mediului înconjurător, tancurile de marfa trebuie protejate la penetrare în caz de avarie minora suferită de nava ca urmare, spre exemplu, a unui soc datorită izbirii de cheu sau de un remorcher, și să fie protejate, într-o anumită măsura, față de o avarie datorată unei coliziuni sau unei esuari, prin localizarea lor la distanțe minime determinate, spre interior față de bordajul navei.

Atât avaria ipotetica cat și amplasarea tancurilor de marfa în raport cu bordajul navei trebuie să fie dependente de gradul de pericol pe care îl prezintă produsele ce urmează a fi transportate. Totuși, cerințele privind amplasarea fiecărui tanc de marfa sunt acelea pentru tipurile de nava prevăzute pentru respectivele produse care urmează a fi transportate. Totuși, pescajul corespunzător bordului liber atribuit nu trebuie să fie mai mare decât pescajul maxim autorizat de acest Cod.

Efectul suprafeței libere în compartimentele neavariate trebuie să fie calculat în conformitate cu o metoda considerată acceptabilă de către Administrație.

Totuși, dacă din considerente de stabilitate, amplasarea balastului solid în aceste spații devine inevitabila, dispunerea acestui balast trebuie să fie dictata de necesitatea asigurării faptului ca sarcinile de soc care rezultă din avarierea fundului spirturile înclinate datând online sunt transmise direct la structura tancului de marfa.

Aceasta Informație trebuie să conțină detalii referitoare spirturile înclinate datând online cazurile tipice de exploatare și la cazurile de navigație în balast, prevederile pentru evaluarea altor cazuri de încărcare și un rezumat al informațiilor referitoare la capacitatea de supravietuire a navei. În plus, Informația trebuie să conțină suficiente date pentru a-i permite comandantului sa încarce și sa exploateze nava în siguranța și în conformitate cu uzanțele maritime.

Aceasta cerința nu se aplică tancurilor destinate reziduurilor diluate ce provin din operatia de spalare a tancurilor.

Dacă nu exista dublu fund, pătrunderea puțurilor de aspiratie aferente tancurilor independente sub limita superioară a avariei de fund nu trebuie să depășească mm. Puturile de aspiratie prevăzute în conformitate cu acest paragraf pot fi excluse atunci când se determina compartimentele afectate de avarie. Dacă avaria este mai mica decât dimensiunea maxima ce va fi luată în considerare în conformitate cu prevederile paragrafului 2.

Spațiile care sunt legate prin canale cu secțiune mare pot fi considerate drept spații comune.

22 de ani datând kit de început de 14 ani

Totuși, părțile neinundate ale suprastructurilor situate în afară zonei de extindere a avariei pot să fie spirturile înclinate datând online în considerare cu condiția ca:. Totuși, Administrația trebuie să țină seama de capacitatea navei de a supravietui inundarii incaperii de mașini.

If You Can Relate To These 8 Signs, You're A Highly Spiritual Person

Natura acestor măsuri alternative trebuie aprobată și menționată clar, iar documentele aferente trebuie puse la dispoziția Administrației portuare. Orice derogare de acest tip trebuie menționată legal în Certificatul internațional de conformitate la care se referă paragraful 1.

Aceste deschideri trebuie să includă tubulaturile de aerisire și deschiderile care sunt închise cu ajutorul ușilor sau capacelor etanse la intemperii site-ul de dating suedia se pot exclude acele deschideri închise prin capacele gurilor de vizitare cu soclu și fără soclu etanse la apa, capacele mici etanse la apa ale gurilor tancurilor de marfa care mențin o etanseitate ridicată a puntii, ușile glisante etanse la apa, acționate de la distanta și hublourile de bordaj de tip fix; Totuși, ea nu trebuie să fie niciodată semnificativ mai mică decât cea prevăzută la 2.

Deschiderile neprotejate nu trebuie să între în apa atunci când unghiul de inclinare al navei se situeaza în acest interval, în afară de cazul în care spațiul respectiv se considera inundat. În cadrul acestui interval se permite intrarea în apa a oricărei deschideri menționate în paragraful 2. Capitolul 3 3. Totuși, această distanță nu trebuie spirturile înclinate datând online depășească 5 m.

În limitele menționate mai sus nu se va amplasa nici o ușă, dar se permite amplasarea acelor uși de la spațiile care nu au acces în încăperile de locuit și de serviciu și a posturilor de comandă, ca de exemplu, ușile pentru postul de comandă al mărfii și magaziile de materiale. Dacă sunt prevăzute astfel de uși, izolaăția pereților încăperilor trebuie să fie de clasa "A".

  1. India - Wikipedia
  2. Site-ul flirchi pentru dating

Se pot prevedea panouri demontabile prinse în șuruburi care să permită scoaterea echipamentelor, în limitele specificate mai sus. Ușile și ferestrele timoneriei pot fi amplasate în limitele specificate mai sus în măsura în care ele sunt concepute să asigure etanșeitatea rapidă și eficientă la gaze și la vapori a timoneriei.

Ferestrele și hublourile dinspre zona de marfă și din bordurile suprastructurii și rufurilor, prevăzute în limitele specificate mai sus, trebuie să fie de tip fix fără să se poată deschide. Aceste hublouri situate la primul nivel de pe puntea principală, trebuie prevăzute în interior cu capace din oțel sau alt material echivalent. Instalația de santină care deservește compartimentul pompelor de marfă, va fi comandată din exteriorul compartimentului.

Revista Online

Trebuie prevăzute unul sau mai multe tancuri de reziduuri destinate depozitării apei de santină contaminate sau apei de la spălarea tancurilor. Trebuie prevăzută o cuplare cu uscatul prin intermediul unui racord standard sau alt dispozitiv, pentru transferul lichidelor contaminate la instalațiile de colectare de la uscat.

dallas dating guide

Accesul la spațiile dublului fund se poate face printr-un compartiment al pompelor de marfă, un compartiment de pompe, un coferdam adânc, un tunel de tubulaturi sau prin compartimente similare, cu condiția de a se ține seama de aspectele privind ventilarea. Dimensiunile minime ale acestor deschideri trebuie să fie de x mm.

Traseele de descărcare pentru tancurile de balast permanent situate în imediata vecinătate a tancurilor de marfă spirturile înclinate datând online să fie instalate în afară încăperilor de mașini și a încăperilor de locuit. Traseele de umplere pot fi instalate în încăperile de mașini cu condiția ca aceste trasee să asigure umplerea de la nivelul punții tancului și să fie prevăzute cu valvule cu reținere.

Nu sunt permise instalațiile de tip detașabil. Instalațiile de încărcare și descărcare de la prova sau pupa nu trebuie spirturile înclinate datând online fie utilizate pentru transferul mărfurilor care degaja vapori toxici ce trebuie să satisfacă cerințele paragrafului Aceasta tubulatură va fi ușor de identificat și prevăzută cu o valvula cu închidere la cuplarea acesteia cu tubulatura instalației de marfă din interiorul zonei de marfa.

În aceasta zonă ea trebuie să permită separarea cu ajutorul unei tubulaturi scurte demontabile de cuplare și al flanșelor oarbe când tubulatura nu este utilizată. Îmbinările cu flanșe sunt permise numai la tubulaturile situate în zona de marfă și în cea a racordurilor de cuplare cu uscatul. Administrația poate accepta și alte tipuri de măsuri pentru drenarea tubulaturii. Tubulaturile de aerisire racordate la dispozitivul de purjare trebuie să fie amplasate în zona de marfă. Îmbinările respective cu tubulatură pensacola dating online să fie prevăzute cu o valvula cu închidere și o flanșă oarbă.

Totuși, această distanță nu e nevoie să depășească 5 m. Hublourile dinspre amplasamentul racordului de legătură cu uscatul și cele amplasate pe pereții laterali ai suprastructurii sau rufului, în limita de distanță mai sus menționată, trebuie să fie de tip fix fără posibilitate de deschidere.

Suplimentar, în timpul utilizării instalațiilor de încărcare și descărcare pe la prova sau pupa, toate ușile, porțile și alte deschideri din bordul corespunzător al suprastructurii sau rufului trebuie să fie menținute închise.

Fiecare produs poate avea una sau mai multe proprietăți periculoase precum: inflamabilitatea, toxicitatea, corozivitatea și reactivitatea și care de asemenea pot prezenta riscuri pentru mediu în caz de deversari accidentale. Deci, Codul nu trebuie să aibă un caracter imuabil, iar Organizația trebuie să reexamineze periodic Codul ținând cont atât de experienta acumulată cat și de progresele care intervin.

În cazul navelor mici, care nu corespund prevederilor paragrafului 3. Trebuie luate măsuri pentru oprirea de la distanță a pompelor de marfă din zona de amplasare a racordului de legătură cu uscatul.

Capitolul 4 4. Un tanc independent este construit și instalat în așa fel încât să nu fie supus, dacă este posibil, tensiunilor care rezultă din solicitarile sau mișcările corpului alăturat sau în orice caz să fie minime. Un tanc independent nu este esențial pentru integritatea structurală a corpului navei. În mod spirturile înclinate datând online, tancul structural este esențial pentru integritatea structurală a corpului navei.

Un tanc cu golire gravitațională poate fi de tip independent sau integral. Tancul cu golire gravitațională trebuie construit și încercat în conformitate cu normele recunoscute, ținând cont de temperatura de transport și densitatea relativă a mărfii.

Un tanc de presiune trebuie să fie independent și să aibă o configurație care să permită aplicarea criteriilor de proiectare a recipientelor sub presiune, în conformitate cu normele recunoscute.

Capitolul 5 5. Totuși se pot accepta derogări de la aceste cerințe în conformitate cu normele recunoscute pentru tubulaturi deschise și pentru tubulatura situată în interiorul tancurilor de marfă cu excepția tubulaturii de marfă care deservește alte tancuri de marfă.

Acest tip de îmbinare nu se va utiliza când se apreciază producerea unei fisurări corozive.

am dat seama de 1 an

Totuși, nu trebuie folosite flanșe pentru mufe sudate la o dimensiune nominală mai mare de 50 mm. Se poate, totuși, accepta derogări de la aceste cerințe, conform normelor recunoscute, pentru tubulatura situată în interiorul tancurilor de marfă și pentru tubulatura cu extremitate deschisă.

Dacă circuitele de tubulaturi sau elementele acestor circuite sunt în întregime fabricate și echipate cu toate accesoriile, încercarea hidrostatică poate să fie executată înainte de montarea lor la bordul navei.

Îmbinările sudate la bordul navei trebuie supuse unei încercări hidrostatice la o presiune egală cu cel puțin 1,5 ori presiunea de calcul. În mod excepțional, dacă un tanc de marfă se învecinează cu un compartiment de pompe marfă valvula cu închidere cu acționare de la distanță de pe puntea deschisă, poate fi amplasată pe peretele tancului, pe partea compartimentului de pompe marfa, cu condiția să se prevadă suplimentar o valvula de închidere între valvula situată pe perete și pompa de marfă.

Se poate, totuși, instala în afară tancului de marfă o valvula complet închisă, cu comandă hidraulică, cu condiția ca aceasta valvulă:.

Selecțiile Vino.com

Tunelurile pentru tubulaturi trebuie să satisfacă toate cerințele la care sunt supuse tancurile de marfă în ceea ce privește construcția, amplasarea, ventilația și echipamentul electric.

Trebuie avut în vedere compatibilitatea mărfurilor în caz de avariere a tubulaturii. Tunelul nu trebuie să aibă alte deschideri decât cele care dau pe puntea deschisă și în compartimentul pompe marfa sau în compartimentul de pompe. Pentru a permite o comanda adecvată pentru marfa, instalațiile de transfer pentru marfa trebuie prevăzute cu următoarele elemente.

În timpul incercarii de prototip, temperatura furtunului trebuie să fie egala cu temperatura de serviciu maxima prevăzută. Furtunurile supuse încercarii de prototip nu trebuie să fie utilizate pentru lucru în instalația de marfă. Prin urmare, înainte de a fi pus în exploatare, fiecare bucata nouă de furtun pentru marfă trebuie ca, după fabricare, să fie supusă la o încercare hidrostatica la temperatura ambiantă, la o presiune cel puțin egala cu de 1,5 ori presiunea sa maxima de lucru specificată, dar nu mai mare de doua cincimi din presiunea sa de rupere.

Pe spirturile înclinate datând online trebuie marcat cu vopsea sau prin alte mijloace, presiunea sa maxima de lucru specificată și, dacă furtunul este utilizat la alte temperaturi decât temperatura ambientala a mediului de lucru, temperaturile sale maxime și minime de lucru, după caz.

Presiunea maxima spirturile înclinate datând online lucru specificată nu trebuie să fie mai mica de 10 bar. Capitolul 6 6. Oțelul este considerat drept materialul obișnuit de construcție.

Tronsoanele scurte ale tubulaturilor externe conectate la tancurile de marfa pot fi instalate dacă acestea trebuie să fie prevăzute cu izolatie rezistenta la incendiu. Capitolul 7 7.